Könyvelési alapfogalmak

Könyvelés alapfogalmai

Aktív időbeli elhatárolás: alapját az egyik számviteli elv adja, az összemérés elve. Aktív időbeli elhatárolásként számolunk el olyan költségeket és bevételeket, melyekről a számlák december 31-e után érkeznek, de melyek még a lezárt évet terhelik. Alapítás-átszervezés költsége: a vállalkozás alapításával, a tevékenység beindításával, illetőleg a vállalkozás későbbi jelentős átalakításával, bővítésével, átszervezésével kapcsolatosan felmerült költségek összessége. Ezek a költségek aktiválhatók és az immateriális javak között a mérlegben szerepeltethetők. Abban az esetben, ha nem kerül aktiválásra, úgy a költségek között elszámolható.

Állandó költség: a költségeknek azon csoportja, melyek a termelési mennyiség változása mellett állandóak. Ezeket fix költségének is nevezzük.

Alapítói vagyon: azok az eszközök, melyet a vállalkozás megalapítása során az alapítók a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak.  Az alapításkori eszközök értéke megegyezik a  jegyzett tőke értékével.

Amortizációs kulcs: az amortizációs kulcsot a vállalkozó saját maga határozza meg a tárgyi eszközök élettartalma alapján.  A várható élettartalma a fizikai használhatóság, az elavulás mértéke években kifejezve.

Anyag jellegű ráfordítás: az anyagköltség, az igénybe vett anyag jellegű ráfordítások, az eladott áruk beszerzési értéke, és az alvállalkozói teljesítmények együttes összege.

Álló eszköz (tárgyi eszköz) fenntartás: olyan felújítási munka, mellyel az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotát állítják helyre. A felújítási munkára kifizetett összeg növeli az eszköz értékét.

Befektetett eszköznek: nevezzük azokat a vagyontárgyakat, melyek a vállalkozás tevékenységét tartósan, azaz legalább egy éven túl szolgálják. A befektetett vagyontárgyak csoportjai: a tárgyi eszközök, immateriális javak, és a befektetett pénzügyi eszközök.

Beruházás: a termelő és a nem termelő eszközök, alapok létesítése, elhasználódott eszközök pótlása, tárgyi eszközök állományának bővítése. A beruházás magába foglalja a folyamatban lévő beruházásokat, és a beruházásokra adott előlegeket is.

Beszámolási kötelezettség: minden gazdálkodó a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év végével a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően beszámoló készítésére kötelezett.

Beszámoló: az a dokumentum, ami a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetét, illetőleg annak változásait mutatja be, ismerteti.  A beszámoló készítésére, az abban szereplő adattartalomra külön törvény rendelkezik, méghozzá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. A törvény a beszámoló három formáját különbözteti meg: az éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót.  A beszámoló kötelező tartalmi elemeit is meghatározza a törvény, melyek: a mérleg, az eredmény kimutatás, a kiegészítő melléklet, valamint az üzleti jelentés.

Beszerzési költség, beszerzési ár: azaz ár ráfordítás, amely az eszköz beszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült.  A beszerzési árat az engedményekkel csökkenteni kell, a felárakkal pedig növelni.

Bizonylatolás: A vállalkozás a gazdasági folyamatokat megfigyeli, megméri, feljegyzi, azaz valamilyen bizonylaton rögzíti. A bizonylatolás a könyvviteli nyilvántartás keretében történik. A könyvvitel lehet egyszeres vagy kettős könyvelés.

Könyvelés alapfogalmak: bizonylatolás

Bruttó érték: a tárgyi eszközök tényleges beszerzési, illetve előállítási költsége. Ezen az értéken kell a tárgyi eszközöket és az immateriális javakat aktiválni.

Cash-Flow: pénzáram, amely kiemelkedő szerepet tölt be a pénzügyi helyzet elemzésében.

Céltartalék: az óvatosság elvét alkalmazva, az adózatlan nyereségből céltartalék képezhető a számviteli törvényben meghatározott célokra. Ilyen célok például: várható kötelezettségek, jövőbeni költségek fedezete, egyéb célok.

Egyszeres könyvvitel: keretében a pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról vezetünk pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást.

Egyszerűsített éves beszámoló: az éves beszámolóhoz hasonlóan a vállalkozó pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét, illetve annak változásait bemutató dokumentum. Egyszerűsített éves beszámolót készíthet az a gazdálkodó, aki az alábbi értékhatárok közül kettőt nem teljesít: 

  • mérlegfőösszeg 1200 millió forint
  • árbevétel: 2,4 milliárd forint
  • átlagos statisztikai létszám 50 fő/üzleti év

Eredmény-kimutatás: a vállalkozó mérleg szerinti eredményének a levezetése. Dinamikus szemléletű, mert egy adott időszakra szól, a vállalkozás jövedelmét eredménykategóriák szerint csoportosítja. Az eredmény megállapítása két eljárással történhet, összköltség eljárással és forgalmi költség eljárással. Az eltérés a két eljárás között abban van, hogy a vállalkozó az üzleti tevékenyég eredményét milyen módon állapítja meg, a hozamokat és a ráfordításokat milyen tartalommal veszi figyelembe.

Eredménytartalék: a társaság működése során felhalmozott eredménye.

Értékelés: a vállalkozás eszközeinek és forrásai értékének meghatározása. Értékelni lehet a vagyontárgyakat, de a vállalkozás egészét is.

Értékesítés közvetett költségei: a nettó eredmény-kimutatásban az értékesítés költsége az igazgatás költsége és az egyéb általános költségek együttes összege.

Értékcsökkenés: az eszközök elhasználódásának pénzben meghatározott értéke.

Értékcsökkenési leírás: az eszközök értékcsökkenésének költségként való elszámolása.

Előállítási költség: azok a költségek, amelyek a termék előállításával, üzembe helyezésével, bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, eredeti állagának helyreállításával kapcsolatban közvetlenül felmerülnek, illetve az eszközökre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. Az így elszámolható költségek a közvetlen költségek. A közvetlen költségnek nem része a termék értékesítésével kapcsolatos költségek, az igazgatással és egyéb általános költségek.

Értékesítés közvetlen költségei: a nettó eredmény-kimutatásban az értékesített termékek, anyagok és áruk, teljesített szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségének, az eladott áruk beszerzési értékének, a tovább számlázott alvállalkozói teljesítmények értékének és a kereskedelmi tevékenység közvetlenül elszámolható költségének együttes összege.

Értékesítés nettó árbevétele: a teljesítés időszakában a naptári évben értékesített termékek, anyagok áruk és teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke.

Értékvesztés: valójában leértékelési veszteség

Eszközök: a vállalkozó vagyonának konkrét megjelenési formája. Az eszköz a vagyonnak befektetett eszközökben, forgóeszközökben és aktív időbeli elhatárolásokban megjelenő alakjai.

Éves beszámoló: lásd egyszerűsített éves beszámolónál

Könyvelési alapfogalmak: éves beszámoló

Felújítása: A tárgyi eszközök bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának megnövelését szolgáló munkák összessége, illetőleg az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állapotának helyreállítását célzó munkák összessége.

Forgalmi költségeljárás: az eredmény meghatározásának egyik módszere, amely az értékesítési önköltségből kiindulva állapítja meg az eredményt.

Forgóeszközök: azoknak az eszközöknek a csoportja, melyek a vállalkozás tevékenységét jellemzően egy éven belül, egy termelési ciklusban szolgálják. A forgóeszközök a készletek, a követelések, a pénzeszközök, az értékpapírok.

Forrás: a mérlegben szereplő vagyon forrását, eredetét mutatja meg.

Főkönyvi kivonat: tartalmazza főkönyvi számlák számát, megnevezését, tartozik és követel oldalon lévő forgalmát, illetve az egyenlegét. A könyvelés számszaki ellenőrzésére szolgáló dokumentum.

Hosszú lejáratú kötelezettségek: egy évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön és hitel, ide tartozik a kötvénykibocsátás is, az alapítókkal szembeni kötelezettség és az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség is.

Idegen tőke: a vállalkozás működéséhez a vállalkozáson kívülről szerzett kötelezettségek, melyek rövid és hosszú lejáratúak lehetnek.

Időbeli elhatárolás: azok az események, melyek nem az adott gazdasági évhez kapcsolódnak időbeli elhatárolás keretében átvezetésre kerülnek.

Immateriális javak: olyan nem anyagi jellegű eszközök, melyek közvetlenül és tartósan szolgálják a vállalkozást. Ide soroljuk a vagyoni értékű jogokat, az üzleti vagy cégértéket, a szellemi alkotásokat, a kísérlet és fejlesztés aktivált értékét, és az alapítás átszervezés aktivált értékét.

Jegyzett tőke: megmutatja az alapítói vagyon összegét, azaz a cégbíróságon bejegyzett saját tőke összegét. A jegyzett tőke azonos az alapításkori tőke összegével. A jegyzett tőke tőkeemeléssel növelhető.

Kettős könyvvitel: rendszere az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően tartja nyilván.

Készletek: A vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt, a tevékenység folyamán az eredeti megjelenési formáját elveszítheti.  Ebbe a csoportba soroljuk anyagok, áruk, befejezetlen termelés állománya, félkész termékek, késztermékek, állatok, készletekre adott előlegek. Származhatnak vásárlásból és saját előállításból is.

Kiegészítő melléklet: Az éves beszámoló része, tartalmazza azokat az adatokat, melyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, működési eredményének megbízható és valós bemutatásához szükségesek. A számviteli törvény tartalmára vonatkozólag előírásokat tartalmaz.

Kisértékű tárgyi eszközök: a 200 ezer forint alatti egyedi beszerzési vagy előállítási értékű tárgyi eszközök.

Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése: 200 ezer forint feletti tárgyi eszközök használatbavételekor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

Költséghely: a költségeknek felmerülési helye, amelyek általában területileg elhatárolt szervezeti egységek.

Költségviselő: az a termékcsoport, termelési folyamat, amelyre az alapköltségek felmerülésük alkalmával közvetlenül elszámolhatóak.

Könyvszerinti érték: az az érték, amelyen a vállalkozás valamely eszközét vagy forrását nyilvántartja.

Könyvvezetés: olyan tevékenység, amikor a gazdálkodó tevékenységei  során előforduló vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetére kiható eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezet, és amelyet naptári év végével lezárja.

Könyvelési alapfogalmak: könyvvezetés

Kötelezettségek: azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek teljesítése szerződésszerűen  megtörtént, de pénzügyi kiegyenlítése még nem. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak lehetnek.

Követelések: A követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyeket a vállalkozó már teljesített, a szerződő fél a teljesítést elfogadta, de a pénzbeli kiegyenlítés még nem történt meg. Fajtái: követelések áruszállításból és szolgáltatásból, váltókövetelések, egyéb követelések.

Közvetlen költség: az eszköz és termék előállítása, üzembe helyezése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állapotának helyreállítása érdekében közvetlenül felmerült költségek, valamint az eszközre és termékre jellemző mutatóval kiszámolható költségek együttes összege.

Leltár: olyan kimutatás, amely az eszközök és források, illetve azok egyes csoportjainak valóságban meglévő állományát mennyiségben és értékben tartalmazza. A leltárt mindig tételesen és ellenőrizhető módon kell elkészíteni.

Leltározás: az a folyamat, melynek során az eszközök és források valóságban fellelhető mennyiségét tételesen felveszik.

Mérleg: ebből kapunk információkat egy vállalkozás eszközeire és forrásaira vonatkozólag.

Mérlegelemzés: a mérleg adatai alapján készült analízis, amellyel vagyoni, működési, gazdálkodási, pénzügyi helyzetről kapunk ionformációkat.

Összevont (konszolidált) éves beszámoló: a jogilag önálló, de gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozások együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetét bemutató dokumentum. Az adatokat az egymás közötti halmozódás kiszűrése után összevontan tartalmazzák.  Készítője az a vállalkozás, aki az anyavállalatnak minősül. Része a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő jelentés, és az üzleti jelentés.

Összköltség eljárás: az eredmény megállapításának egyik módszere, mely a termelési érték számítására épül.

Passzív időbeli elhatárolás: keretében számoljuk el azokat a tételeket, melyekkel a tárgyidőszaki bevételeket és kiadásokat helyesbítjük. A vállalkozás eredményét csökkentik. Itt kerül elszámolása a már befolyt, de nem a tárgyidőszakot illető bevételek összege, vagy még nem elszámolt, de a tárgyidőszakot illető költségek összege.

Pénzeszközök: pénzeszközöknek nevezzük a készpénzt, csekket, elszámolási betétszámlát és a rövid lejáratú bankbetéteket

Pénztárkönyv: a pénzbevételek és pénzkiadások elszámolására szolgáló dokumentum. A pénztárkönyv a teljes üzleti pénzforgalmat tartalmazza, biztosítja az adóelszámolásokhoz szükséges adatokat. Az egyszeres könyvvitelt alkalmazó vállalkozások használják.

Rövid lejáratú kötelezettségek: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön és hitel. Ide soroljuk a vevőktől kapott előleget, a szállítói kötelezettségeket, a váltótartozást, az adótartozásokat, a munkabértartozást és így tovább.

Saját tőke: az eszközök saját forrása, melynek részei az alábbiak:

  • a jegyzett tőkéből,
  • a tőketartalékból,
  • a jegyzett, de be nem fizetett tőke
  • az eredménytartalékból,
  • értékesítési tartalék,
  • lekötött tartalék,
  • a mérleg szerinti eredményből áll.

Saját termelésű készletek: a forgóeszközök egyik csoportja, melyek a befejezetlen termelés, félkész és késztermékek és az állatok.

Számlarend: az egységes számlakeret alapján kerül összeállításra, ez biztosítja a könyvelés és a beszámolási kötelezettség teljesítését.  Tartalmazza a számla számjelét, megnevezését, tartalmát és a főkönyvi és analitikus nyilvántartással való kapcsolatát.

Könyvelés alapfogalmak: számlarend

Számvitel: olyan elszámolási, nyilvántartási rendszer, amely objektív információkat szolgáltat a gazdálkodók vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetéről.

Számviteli alapelvek: nemzetközileg alkalmazott elvek, melyek alkalmazása a valós vagyoni, jövedelemi és pénzügyi helyeztet mutatató beszámoló készítéséhez szükséges.

Számviteli politika: a számviteli törvényelőírásának megfelelően a vállalkozó saját maga alakítja ki azt az információs rendszerét, amely azon eljárások, módszerek, elvek összessége, melyek meghatározzák a vállalkozás gazdálkodását, működését, eredményét.  Biztosítja a szükséges adatokat a vállalkozás döntéseihez is.

Személyi jellegű ráfordítások: tartalmazza a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a fizetendő járulékok összegét.

Tárgyi eszközök: a befektetett eszközök egyik csoportja, olyan anyagi eszközök, melyek a vállalkozás tevékenységét tartósan, közvetlenül vagy közvetett módon szolgálja. 

Tőketartalék: a tulajdonosoknak, az alapítóknak a jegyzett tőkén felüli befizetéseinek összege.

Üzleti jelentés: az éves beszámoló része, amely a beszámoló elemzésével ismerteti a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.

Üzleti vagy cégérték: az az eszmei érték, melyet a vállalkozás hírneve, ismertsége, hitelképessége, márkája stb. jelent. Az üzleti vagy cégérték – vállalkozás értékesítése kapcsán – csak e vevőnél mutatható ki, abban az esetben, ha a vevő az általa megvásárolt vállalatért többet fizet, mint az adott vállalat eszközeinek értéke.

Vagyon: számviteli értelemben a vállalkozónál lévő befektetett eszközök, forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások együttes értéke.

Vagyonleltár: hasonlóan az év végi leltárhoz, a vállalkozás valamennyi eszközét mennyiségileg és értékben egy időpontra vonatkozólag tételesen és ellenőrizhető módon tartalmazza. A vagyonleltárt a vállalkozások átalakulása során kell elkészíteni.

Vagyonmérleg: az átalakuló szervezet vagyonértékének maghatározására szolgáló, a tulajdonosok által elfogadott vagyoni értéket tartalmazó mérleg.

Változó költség: ezek a költségek követik a termelési mennyiség változását. A változó költségek lehetnek a termeléssel arányosak, degresszívek és progresszívek.